BİLDİRİ ÖZETİ SON GÖNDERİM TARİHİ

 • Bildiri son gönderim tarihi 5Mayıs 2024 tarihine Kabul edilir. Bu tarih den sonra gönderilen Bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır

BİLDİRİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Bildiriler araştırmacıların adı, soyadı ve kurumları gizli tutularak Kongre Bilimsel Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Bildirilerin kabulü, reddi ve gerektiğinde yazarlardan düzeltme istenmesi Bilimsel Kurulun değerlendirmesine göre yapılacaktır.
 • Sisteme girilen bildiriler ile ilgili tüm yazışmalar, bildirileri sisteme yükleyen yazar ile yapılacaktır.
 • Bildirinin kabul veya ret sonuçları katılımcılara bildirilecektir.

BİLDİRİ ÖZETİ HAZIRLAMA KURALLARI

 • Kongre dili Türkçe’dir.
 • Özetin tamamı 400 kelimeyi (başlık adı, yazar adı soyadı, kurum bilgileri ve anahtar kelimeler hariç) geçmemelidir. Bildiri özetleri Türkçe  özet şeklinde sisteme yüklenmelidir.
 • Bildiri özetleri, Times New Roman yazı tipinde, 1.5 satır aralığında ve 12 punto büyüklüğünde hazırlanmalıdır.
 • Bildiri özet başlığı konu içeriğini yansıtmalı, kısa olmalı ve kısaltma içermemelidir. Başlık her kelimenin ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Başlıklarda “ve” gibi edatlar küçük yazılmalıdır.
 • Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır. İsimler sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
 • Yazarların çalıştıkları kurumların isim ve adresleri (üniversite adı, fakültesi/bölümü, ili ve ülkesi) mutlaka belirtilmelidir.
 • Bildiri özeti, içerik ve kapsam açısından anlaşılır olmalıdır.
 • Özet içinde kısaltma kullanılması gerektiğinde, kısaltma ilk geçtiği yerde parantez içinde belirtilmelidir.
 • Bildiriler orijinal araştırma (gözlemsel, deneysel, metodolojik araştırmalar, meta-analiz ve sistematik inceleme çalışmaları), olgu sunumu ve derleme şeklinde gönderilebilir.
 • Orijinal araştırma bildiri özetleri;  “Giriş ve Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç”;  bölümlerini içerecek şekilde yapılandırılmalıdır.
 • Olgu sunumu bildiri özetleri; “Giriş ve Amaç, Olgu(lar), Sonuç”; bölümlerini içerecek şekilde yapılandırılmalıdır.
 • Derleme bildiri özetleri; derlemenin amacını içerek şekilde düz metin olarak yapılandırılmalıdır.
 • Anahtar kelimeler en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşmalıdır. Kelimeler arasına “;” (noktalı virgül) konulmalı, sadece ilk anahtar kelimenin ilk harfi büyük olmalı ve alfabetik sırayla yazılmalıdır

BİLDİRİLERİN BASILMASI

 • Kongrede sözlü sunum olarak kabul edilen ve sunulan tüm bildiriler, “7. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi Özet Bildiri Kitabı”nda elektronik olarak yayınlanacaktır. Kongreye gönderilen bildirilerle ilgili tüm sorumluluk (araştırma makaleleri için etik onay alınması, kaynakların doğru yazımı, dil bilgisi kurallarına uyulması vb…) yazara(lara) aittir.
 • Tüm katılımcılar sözlü ve/veya poster bildirilerini sunmak zorundadır. Sunumu yapılmayan bildiriler “Tam Metin ve Özet Bildiri Kitabı” nda yer almayacaktır.

BİLDİRİLERİN SUNULMASI

Sözlü Bildiri

 • Sözlü bildiriler Türkçe veya İngilizce olarak sunulabilir.
 • Sunum süresi 7 dk. sunum + 3 dk (soru-cevap) olacak şeklinde toplam 10 dk olarak planlanmalıdır.
 • Kongre programında belirtilen salon, gün ve saatte sunum yapmayanlar kongreye katılmamış sayılacaklardır.
 • Başkasının adına bildiri sunulamaz. Kongrede sunum yapacak kişinin mutlaka yazar veya ortak yazar olması gerekmektedir.

Poster

 • Posterlerde Başlık, Yazarlar, Kurumlar, Ana Metin bölümleri yer almalıdır.
  Ana metin;
  Orijinal araştırma; Giriş ve Amaç, Yöntem, Bulgular, Tablo(lar), Tartışma,Sonuç, Kaynaklar
  Olgu sunumu; Giriş ve Amaç, Olgu(lar), Tartışma, Sonuç, Kaynaklar
  Derleme; Giriş ve Amaç, varsa Alt Başlıklar, Sonuç, Kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır.
 • Görselliği artırıcı şekil ve fotoğraflar renkli olarak kullanılabilir.
 • Poster sahiplerinin, posterleri, kongre süresince POSTER ARE alanındaki Dijital ekranda sergilenecektir.

Yükle Gönder

 • Bildiri ve Posterler aşağıdaki mail adresine Gönderilecektir.
 • eyupa@sarosorganizasyon.com 05322782082-05524331995-05345886222-